Inne

Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Każdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź (w przypadku śmierci pacjenta) spadkobierca, może złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Siedzibą komisji jest siedziba właściwego urzędu wojewódzkiego. Znowelizowane przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania mają zastosowanie tylko i wyłącznie do zdarzeń medycznych, które nastąpiły po 1 stycznia 2012 r.
Poniżej ulotka zawierająca niezbędne informacje nt. wojewódzkich komisji, kosztów postępowania, terminów oraz elementów, które powinien zawierać prawidłowo złożony wniosek.
Szczegóły: http://www.bpp.gov.pl/wojewodzkie-komisje-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych

Ulotka

02 kwietnia 2012

Rzecznik konsumentów nie zawsze może być oskarżycielem publicznym

"Czy rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, uprawnionym do wniesienia i popierania skargi o ww. czyn (art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów), czy też możliwość złożenia wniosku o ukaranie przedsiębiorcy za nieudzielanie żądanych przez rzecznika informacji przysługuje wyłącznie Policji (art. 17 § 1 k.p.s.w.)?"
Zapozanj się z postanowieniem Sądu Najwtższego (I KZP 23/11) w tej sprawie.

I-KZP-0023_11

Polityka Konsumencka na lata 2010-2013

UOKiK Polityka Konsumencka na lata 2010-2013Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka