Regulamin Walnego Zebrania Członków

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów



Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej "Walnym Zebraniem") jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 30 dni przed jego odbyciem.
 4. Porządek obrad i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków, Zarząd Stowarzyszenia załącza porządek obrad.

§ 2.

 1. Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród zgłoszonych kandydatów w głosowaniu jawnym.
 2. Wybrany przewodniczący zebrania przeprowadza wybór sekretarza zebrania w sposób określony w ust. 1.

§ 3.

 1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza.

§ 4.

 1. Wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział
  1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
  2) z głosem doradczym - osoby zaproszone, członkowie honorowi i współpracujący.
 3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

§ 5.

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów, sprawozdań i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.



Sprawy wyborcze

§ 6.

Wybory władz następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 7.

Kandydatów do władz Stowarzyszenia mogą zgłaszać wszystkie osoby uprawnione do głosowania, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

§ 8.

 1. Walne Zebranie wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków:
  1) Prezesa Zarzadu,
  2) Członków Zarządu w liczbie 6 osób,
  3) Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.
 2. Na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne.


Odwoływanie członków władz i wybór uzupełniający

§ 9.

 1. Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać prezesa lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia - w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Do odwołania członków władz stosuje się odpowiednio § 8
 2. Walne Zebranie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zebranie określa cel, zasady i tryb ich działania. Podejmowanie uchwał

§ 10.

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki. Zatwierdzanie sprawozdań i udzielanie absolutorium

§ 11.

 1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty planu pracy rozpatrywane są w trybie określonym w § 10 ust. 1.
 2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe przedstawione przez Zarząd.
 3. Walne Zebranie udziela Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.


Zakres zadań organów Walnego Zebrania

§ 12.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.

§ 13.

Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:
1) przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad
2) zarządza wybory sekretarza
3) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
4) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
5) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
6) wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
7) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania
8) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały.



Nadzwyczajne Walne Zebranie

§ 14.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.


Przepisy końcowe

§ 15.

 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.

§ 16.

Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 19 września 2008 r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.




Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka