Regulamin Komisji RewizyjnejZasady pracy Komisji Rewizyjnej

§ 1

 1. Komisja Rewizyjna (zwana dalej Komisją) wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Podział funkcji, o których mowa w ust. 1 odbywa się poprzez uchwałę.
 3. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.


Głosowania

§ 2

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów . W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego.
 3. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki a w protokole zamieszcza się informację, co do sposobu oddawania głosów przez poszczególnych członków komisji.


Podział zadań

§ 3

 1. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje obowiązki kolegialnie może jednak powoływać ze swego grona zespoły robocze stałe lub doraźne, a także może delegować swoich członków do wykonania konkretnych zadań.
 2. Podział kompetencji i zadań pomiędzy członków Komisji ustalany jest na zasadzie porozumienia, z wykorzystaniem doświadczenia i umiejętności poszczególnych jej członków.
 3. Każdy z członków musi wyrazić zgodę na "przypisanie" mu zadań do wykonania.
 4. Podział zadań nie zwalnia członków Komisji Rewizyjnej od niezbędnego angażowania się w całość działań podejmowanych przez Komisję.
 5. Bieżący nadzór nad realizacją zadań powierzonych zespołom roboczym lub poszczególnym członkom Komisji sprawuje przewodniczący a oceny realizacji zadań okresowo dokonuje Komisja.


Protokołowanie obrad

§ 4

 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest przez sekretarza Komisji protokół a w szczególnych przypadkach komunikat.
 2. Protokół zawierać musi pełną informację dokumentującą przebieg obrad Komisji, a w szczególności: datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, przyjęty porządek obrad, zwięzłe streszczenia wszystkich referowanych spraw, przebieg dyskusji oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu, przyjęte uchwały w pełnym brzmieniu, przebieg głosowania, dokumentacje głosowań tajnych.
 3. Protokoły obrad Komisji są archiwizowane w siedzibie Stowarzyszenia.
 4. Komunikat informuje członków Stowarzyszenia i inne zainteresowane osoby o obradach Komisji oraz o podejmowanych tematach i podjętych decyzjach.


Zwoływanie posiedzeń Komisji Rewizyjnej i ustalanie porządku obrad

§ 5

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji powinno zawierać: datę oraz godzinę rozpoczęcia posiedzenia. Powinno także informować czy posiedzenia odbędzie się w określonym w zawiadomieniu miejscu czy też będzie odbyte przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.
 2. W zawiadomieniu musi być ustalony porządek obrad. Każdy członek Komisji może zgłosić własne punkty do porządku obrad. Po konsultacjach z członkami Komisji Przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący lub inny wytypowany członek Komisji na 7 dni przed posiedzeniem przesyłają członkom proponowany porządek obrad.
 3. Na posiedzenie Komisji mogą być zaproszeni członkowie Zarządu lub inne osoby, których obecność jest niezbędna do wyjaśnienia badanych kwestii.
 4. Za doręczone uważa się zawiadomienie wysłane na wskazany adres: listu poleconego, potwierdzonego e-maila lub faksu.
 5. Porządek obrad może zostać rozszerzony w głosowaniu zwykłym w dniu posiedzenia Komisji.

§ 6

We wszystkich sprawach dotyczących bieżącej działalności Komisji nieuregulowanych w Statucie lub niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje przewodniczący Komisji lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący lub inny wytypowany członek Komisji.

§ 7

 1. Regulamin został uchwalony w dniu 19.09.2008 r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.09.2008 r.Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka