Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

30 września 2012

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

         Oddajemy do Waszych rąk trzeci numer tegorocznego Biuletynu Rzeczników Konsumentów redagowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Mamy nadzieję, że i ta publikacja spotka się z Waszym zainteresowaniem.
Zachęcamy Was nie tylko do jego lektury, ale także do przesyłania własnych publikacji, interesujących orzeczeń sądów oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach Biuletynu.
                Życzymy Wam interesującej lektury.
                                Zespół redakcyjny

W przypadku problemów z odczytaniem pliku prosimy o kontakt elektroniczny lub telefoniczny celem rozwiązania powstałego problemu.
Biuletyn jest współfinansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Biuletyn rzeczników UOKiK 2012 nr 3

28 września 2012

OGŁOSZENIE dotyczące AMBER GOLD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku

         Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości zarejestrowany został w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku pod sygnaturą VI GU 173/12.

         W dniu 20 września 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości AMBER GOLD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku obejmującej likwidację majątku upadłego i wezwał wierzycieli, aby w terminie trzech miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego.

         Wierzytelności należy zgłaszać do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, ulica Piekarnicza 10, 80 – 126 Gdańsk, kierując je do Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku i wskazując sygnaturę akt VI GUp 23/12.

         Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach, bez opłat, zachowując wymogi określone w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., nr 175, poz. 1361 ze zm.).

         Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub przesłać listownie na adres tego Sądu.

         Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Pan Józef Dębiński, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu: 881 525 479.

         Korespondencję do syndyka należy kierować na adres do doręczeń siedziby spółki: Gdańsk, ul. Długie Ogrody 8/14

         lub

         Gdańsk, ul. Stągiewna 11
         z dopiskiem Syndyk Amber Gold Sp. z o.o. w Gdańsku.

W załączeniu dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości Amber Gold Sp.z.oo

Zgłoszenie wierzytelności


Źródło: http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/srgdapn2/index.php

28 września 2012

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów informuje, że wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w szkoleniu, nt.: "Rzecznik Konsumentów w postępowaniu egzekucyjnym", które odbędzie się w dniach 4-5 października 2012 r. w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym "Leśne Kąty", Sudół 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zostały na nie zakwalifikowane.

Do zobaczenia na szkoleniu.

Nadto informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem uruchomiliśmy dodatkowe miejsca, a zatem istnieje możliwość zgłoszenia się do udziału w tym szkoleniu do dnia 01.10.2012 r. do godz. 14.00, na dotychczasowym formularzu..

19 września 2012

Komunikat

Jednym z priorytetów w Unii Europejskiej od wielu lat pozostaje tzw. efektywność energetyczna, tj. zależność między energią uzyskiwaną, a energią doprowadzoną. Podejmowane są w tej sprawie decyzje polityczne oraz wydawane są akty prawne w postaci dyrektyw. Już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku opracowano założenia, a w roku 2005 przyjęto tzw. Zieloną Księgę w sprawie efektywności energetycznej (…). Jest to dokument przedstawiający istniejące możliwości i obszary działań jakie należałoby podjąć, aby rzeczywiście doprowadzić do racjonalnego zużywania energii. Według obliczeń ekspertów Unia Europejska mogłaby zaoszczędzić ok. 20 % obecnej konsumpcji energii poprzez jej efektywne wykorzystanie. Na uwagę zasługuje to, że wśród barier ograniczających podejmowanie pożądanych działań wymienia się min. brak informacji dla odbiorcy na temat własnych kosztów konsumpcji energii.
Nie zależnie od dotychczasowych regulacji problematyki efektywności energetycznej właściwe organy Unii Europejskiej zdecydowały o odrębnym wyeksponowaniu roli odbiorcy końcowego energii w racjonalnym jej użytkowaniu uchwalając dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG. Z motywów ww. dyrektywy wnika, że we Wspólnocie istnieje potrzeba poprawy efektywności wykorzystania energii przez użytkowników końcowych, a poprawa efektywności wykorzystania energii przez odbiorców końcowych przyczyni się również do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej oraz do zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych i tym samym do zapobiegania niebezpiecznym zmianom klimatycznym.
Dyrektywa także stanowi, że w celu umożliwienia użytkownikom końcowym podejmowania decyzji dotyczących ich indywidualnego zużycia energii, w oparciu o pełniejszą wiedzę, powinni oni otrzymywać odpowiednią ilość danych o tym zużyciu oraz inne istotne informacje, takie jak informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej, porównanie profili użytkowników końcowych oraz obiektywne specyfikacje techniczne sprzętu zużywającego energię. Ponadto należy aktywnie zachęcać konsumentów do regularnych kontroli odczytów licznika. Wszystkie rodzaje informacji odnoszące się do efektywności energetycznej powinny być szeroko rozpowszechniane wśród odbiorców końcowych w odpowiedniej formie, także za pośrednictwem rachunków za energię. Mogą one obejmować informacje o ramach finansowych i prawnych, kampanie informacyjne i promocyjne oraz szeroko zakrojoną wymianę najlepszych praktyk na wszystkich szczeblach. Nadto zwrócono uwagę, że przekazywanie do publicznej wiadomości informacji nt rzeczywistego zużycia ciepła wpłynąć może na poprawę efektywności końcowego wykorzystania energii, a moim zdaniem działania takie zaliczyć można do innych środków poprawy efektywności energetycznej.

Poniżej znajdziecie Państwo przykład dobrej praktyki polegajacej na informowaniu mieszkańców (konsumentów) o zużycia ciepła na budynku, co może mieć realny wpływ na wydatki poniesione z tego tytułu i tym samym dawać konsumentom faktyczną kontrolę w sferze zużycia ciepła.

http://analizy.mpec.tarnow.pl

1. strona ulotki

11 września 2012

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zaprasza na dwudniowe szkolenie, nt.: "Rzecznik Konsumentów w postępowaniu egzekucyjnym", które odbędzie się w dniach 4-5 października 2012 r. w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym "Leśne Kąty", Sudół 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Prowadzący szkolenie: Pan Jacek Wróbel – Komornik Sądowy.
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10.30.

Ramowy plan szkolenia:

Dzień I
1. Organy egzekucji i ich właściwość
2. Tytuły wykonawcze i klauzule wykonalności
3. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne
4. Ograniczenie Egzekucji i powództwa przeciwegzekucyjne

Dzień II
5. Rodzaje i sposoby egzekucji
6. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
7. Uprawnienia i obowiązki komornika sądowego wynikające z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.


Koszt szkolenia wynosi 350 zł. dla członków Stowarzyszenia i 400 dla pozostałych uczestników szkolenia.

Rzecznicy Konsumentów, którzy pragną wziąć udział w szkoleniu winni w terminie do 26 września 2012 r. zgłosić swoje uczestnictwo faxem na nr tel 014 6216133, na załączonym formularzu.


               Krzysztof Podgórski
               Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów


Formularz zgłoszenia na warsztaty

04 września 2012

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia
Rzeczników Konsumentów


Szanowni Państwo!

           Zarząd Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 4 października 2012 r. o godz. 17.30 (I termin - II termin godz. 18.00), w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym "Leśne Kąty", Sudół 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
6. Wybór Członków Zarządu
7. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamkniecie posiedzenia

Jednocześnie ponownie przypominamy, że zgodnie z par. 11 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, członek Stowarzyszenia winien uiścić składkę członkowską do końca I kwartału, zatem prosimy o uregulowanie ewentualnych zaległości.

Pozdrawiam
Za Zarząd
Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka