Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

31 grudnia 2012

Życzenia

Szczęśliwego Nowego Roku 2013,
dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności,
sukcesów i realizacji planów zawodowych
oraz spełnienia wszystkich marzeń


koleżankom i kolegom rzecznikom

składa

Zarząd
Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

20 grudnia 2012

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk czwarty numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów redagowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mamy nadzieję, że i ta publikacja spotka się z Waszym zainteresowaniem.

Zachęcamy Was nie tylko do jego lektury, ale także do przesyłania własnych publikacji, interesujących orzeczeń sądów oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach Biuletynu.

Nadto na prośbę UOKiK w załączeniu przekazujemy spis treści wraz z tabelami dotyczącymi sprawozdania z działalności powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów „Funkcjonowanie powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów w 2012 r.". Uprzejmie informujemy, iż w tabeli nr 3 , w punktach 4 i 5 zostały wprowadzone zmiany w stosunku do sprawozdania z roku poprzedniego (oznaczone gwiazdkami) dotyczące zamieszczenia jedynie ogólnej ilości pozwów.

Jednocześnie na prośbę UOKiK przekazujemy również wzory tabel do sprawozdania z działalności Rzeczników zaproponowane podczas posiedzenia Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów w dniu 10.12.2012 r. przez panią Małgorzatę Rothert i w związku z tym uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do przedmiotowego projektu na adres: malgorzata.kaminska@uokik.gov.pl do dnia 31.03.2013 r.

Życzymy Wam interesującej lektury. Zespół redakcyjny

W przypadku problemów z odczytaniem pliku prosimy o kontakt elektroniczny lub telefoniczny celem rozwiązania powstałego problemu.
Biuletyn jest współfinansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Biuletyn rzeczników UOKiK 2012 nr 4

Spis treści Rzecznicy

Tabele

Zmiany tabel

20 grudnia 2012

Komunikat

Szanowni Państwo,

Jak wskazała Komisja Europejska w dokumencie KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Ochrona przedsiębiorstw przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi i zapewnienie skutecznego wykonania - Przegląd dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, w latach 2002 – 2010 małe i średnie przedsiębiorstwa stworzyły w UE 85% nowych miejsc pracy[1]. Przy ich potencjale w zakresie wzrostu i do tworzenia nowych miejsc pracy są dokładnie tym, czego Europa potrzebuje w czasach niepewności gospodarczej. Aby móc osiągać sukcesy i rozszerzać swoją działalność na jednolitym rynku, przedsiębiorstwa potrzebują przyjaznego otoczenia regulacyjnego, które nie tylko będzie im zapewniało swobodę działalności gospodarczej, ale również zagwarantuje im bezpieczeństwo w transakcjach z innymi przedsiębiorcami. W szczególności małe przedsiębiorstwa również potrzebują podstawowej ochrony przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi.
Komisja Europejska zamierza zatem zaproponować konkretne zmiany w dyrektywie 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej w celu wyeliminowania szkodliwych wprowadzających w błąd praktyk marketingowych w relacjach między przedsiębiorcami, takich jak działania nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych. W tym celu Komisja przedstawi specjalny wniosek ustawodawczy i zintensyfikuje działania mające na celu zapewnienie właściwego egzekwowania istniejących przepisów.
Obok lepszego egzekwowania prawa i współpracy przedsiębiorstwa wyraźnie potrzebują także dodatkowych przepisów prawa materialnego w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej i zaradzenia najbardziej szkodliwym wprowadzającym w błąd praktykom marketingowym mającym wpływ na przedsiębiorstwa w całej Europie.
W szczególności należy sprecyzować zakres dyrektywy, tak aby ogólna klauzula wyraźnie obejmowała wszystkie możliwe rodzaje wprowadzających w błąd praktyk marketingowych i ich w sposób jednoznaczny zakazywała.
Wprowadzenie nowej definicji wprowadzających w błąd praktyk marketingowych doprecyzuje zakresu dyrektywy i posłuży ulepszeniu ochrony przedsiębiorstw, ponieważ będzie lepiej uwzględniać sytuacje, w których nie jest łatwo uznać daną praktykę marketingową za typową reklamę. Wyeliminuje to niepewność i wprowadzi pewność prawa. Niektóre szczególne rodzaje praktyk reklamowych, takie jak twierdzenia dotyczące ekologiczności produktu[2], mogą wymagać dodatkowych, jasnych definicji w związku z doniesieniami na temat wprowadzających w błąd praktyk w tym obszarze[3].
Ponadto Komisja przewiduje wzmocnienie ochrony w ramach ogólnych klauzul zawartych w dyrektywie poprzez wprowadzenie dodatkowego poziomu ochrony w postaci czarnych list zakazanych wprowadzających w błąd praktyk marketingowych, co ułatwi również egzekwowania prawa. W efekcie przyszłe instrumenty ustawodawcze opierałyby się na dwupoziomowym systemie zakazów: ogólnej klauzuli obejmującej wszystkie wprowadzające w błąd praktyki marketingowe, a także konkretnej czarnej liście wyszczególniającej najbardziej szkodliwe praktyki w stosunkach między przedsiębiorstwami.
W szczególności taka czarna lista z góry zakazywałaby takich wprowadzających w błąd praktyk marketingowych jak zatajanie komercyjnego celu przekazu, tożsamości przedsiębiorcy lub istotnych informacji na temat konsekwencji odpowiedzi na dany przekaz. Ponadto praktyki, takie jak ukrywanie przekazu handlowego pod postacią faktury lub obowiązkowej płatności, powinny być wyraźnie zabronione. Komisja zbada również rozwiązania na poziomie krajowym, takie jak te przyjęte w Austrii i w Belgii, gdzie szczegółowe przepisy zabraniają albo szeregu wprowadzających w błąd praktyk marketingowych albo wyłącznie praktyk nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych.
Komisja zamierza dokonać oceny możliwości zaostrzenia sankcji za naruszanie przepisów krajowych, przyjętych w ramach transpozycji dyrektywy. Takie nowy wniosek ustawodawczy wymagałby od państw członkowskich dopilnowania, aby sankcje za wprowadzające w błąd praktyki marketingowe w relacjach między przedsiębiorstwami były skuteczne, proporcjonalne i odstraszające[4].
Komisja zamierza również doprecyzować zasady dotyczące reklamy porównawczej, w szczególności w odniesieniu do porównania cen i powiązań między reklamą porównawczą i prawami własności intelektualnej.
W celu rozwiązania problemów związanych z rozbieżnymi krajowymi systemami egzekwowania prawa oraz brakiem w obowiązującej dyrektywie podstawy dla sprawnej współpracy transgranicznej Komisja zamierza stworzyć procedurę współpracy w zakresie egzekwowania prawa w tej dziedzinie, która, generując jedynie minimalne koszty dodatkowe, umożliwiałaby organom egzekwującym prawo skuteczne reagowanie w przypadkach, gdy transgraniczne problemy zaczynają mieć charakter systematyczny, naruszają zbiorowe interesy przedsiębiorstw w Europie i w oczywisty sposób naruszają zasady uczciwego handlu i dobre praktyki handlowe.
Komisja zamierza zatem zaproponować procedurę współpracy w zakresie egzekwowania prawa, ukierunkowaną na ochronę przedsiębiorstw w zakresie wprowadzających w błąd praktyk marketingowych.
W celu stworzenia klarownej podstawy prawnej dla transgranicznych działań w zakresie egzekwowania prawa do wniosku ustawodawczego powinien zostać wprowadzony wyraźny obowiązek wzajemnej pomocy. Ponadto konkretne przepisy zobowiążą państwa członkowskie do wyznaczenia organów posiadających z urzędu uprawnienia w zakresie egzekwowania prawa w odniesieniu do prawidłowego i skutecznego wdrażania dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. Oznacza to, że dane państwo członkowskie również mogłoby rozszerzyć zakres uprawnień funkcjonujących organów odpowiedzialnych za ochronę konsumentów lub konkurencji[5] i niekoniecznie musiałoby tworzyć nowe organy administracyjne. Szybką, bezpieczną i racjonalną pod względem kosztów współpracę zapewniłaby aplikacja online służąca do wymiany wniosków, nie pociągając za sobą przy tym zbytnich dodatkowych obciążeń i kosztów dla państw członkowskich. Do tego celu można byłoby skorzystać z istniejącego systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).
Ponadto Komisja będzie również dążyć do współpracy na szczeblu międzynarodowym, aby zadbać o to, by przedsiębiorstwa europejskie nie były celem wprowadzających w błąd praktyk marketingowych pochodzących spoza Europy[6].

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag/stanowisk/opinii w kwestii wskazanego powyżej Komunikatu do dnia 4 stycznia 2013 r.. Informujemy jednocześnie, iż stosowny dokument w języku polskim stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Hubert Worobiej, Naczelnik Wydziału Handlu, Infrastruktury i Turystyki Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK, tel. 22 55 60 140, adres e-mail hubert.worobiej@uokik.gov.pl oraz ddk@uokik.gov.pl.


[1] „Do SMEs create more and better jobs? ” („Czy MŚP tworzą więcej lepszych miejsc pracy?”) – badanie dotyczące wpływu MŚP na rynek pracy UE, przeprowadzone przez EIM Business and Policy Research przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zoetemeer, listopad 2011 r.

[2] Twierdzenia reklamowe, zgodnie z którymi dany produkt jest korzystniejszy lub mniej szkodliwy dla środowiska niż produkty oferowane przez konkurentów.

[3] Równocześnie Komisja zamierza wydać zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w oparciu o podejście uwzględniające cykl życia i odpowiednie metody, takie jak planowane europejskie zharmonizowane metody obliczania wpływu produktów i organizacji na środowisko (ang. Product Environmental Footprint PEF (PEF), Organisation Environmental Footprint (OEF)).

[4] Podobnie jak przewiduje to art. 13 dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych.

[5] Zostanie rozpatrzona kwestia tego, czy zakres istniejących procedur współpracy, jak na przykład mechanizmu ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów, mógłby zostać rozszerzony na niektóre praktyki w relacjach między przedsiębiorstwami, czy też należy ustanowić nową specjalną procedurę współpracy.

[6] Taka współpraca mogłaby mieć miejsce na przykład w ramach Międzynarodowej Sieci Ochrony i Egzekwowania Praw Konsumenta (ICPEN).


ST17324.PL12.DOC

18 grudnia 2012

Koleżanki i koledzy,

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Informujemy Państwa, że Rada Ministrów w dniu 20 listopada 2012 r. przyjęła założenia do zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Poniżej pismo Prezes UOKiK w tej sprawie.
Ewentualne uwagi do tegoż projektu proszę przesyłać na adres stowarzyszenia do dnia 10 stycznia 2013 r. do godz. 15.00. Następnie opracujemy zbiorowe uwagi i wnioski oraz prześlemy do UOKiK.

Pozdrawiam
K. Podgórski
     Pismo przewodnie - nowelizacja

18 grudnia 2012

Koleżanki i koledzy,

Informujemy Państwa, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazały się Rekomendacje zmian przygotowanych przez Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego z dnia 10.12.2012 r., dotyczące także tzw. „upadłości konsumenckiej”.
Poniżej link do strony.

Mając na uwadze, że w rekomendacjach tych zawarte są odnośniki do proponowanych działań przez rzeczników konsumentów, prosimy o ewentualne uwagi w tej sprawie do dnia 21 grudnia 2012 r. do godz. 15.00.

Pozdrawiam
K. Podgórski


Link: http://ms.gov.pl/pl/nowelizacja-prawa-upadlosciowego-i-naprawczego/
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka