Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

30 czerwca 2012

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

            Oddajemy do Waszych rąk drugi numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów redagowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Mamy nadzieję, że i ta publikacja spotka się z Waszym zainteresowaniem.
Zachęcamy Was nie tylko do jego lektury, ale także do przesyłania własnych publikacji, interesujących orzeczeń sądów oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach Biuletynu.

Życzymy Wam interesującej lektury.
Zespół redakcyjny

Biuletyn rzeczników UOKiK 2012 nr 2

23 czerwca 2012

ME-2012 - sąd: warunki sprzedaży biletów naruszają prawa konsumentów

Warunki sprzedaży biletów na Euro 2012 w Polsce zawierają sprzeczne z prawem postanowienia. Argumenty Prezes UOKiK potwierdził dziś sąd, uznając 19 z 25 zakwestionowanych klauzul za niedozwolone

Pozew przeciwko Unii Europejskich Związków Piłkarskich - UEFA - został skierowany do sądu przez Prezes Urzędu w sierpniu 2011 roku. Wątpliwości Prezes UOKiK wzbudziło 25 postanowień w warunkach sprzedaży biletów na Euro 2012.

Zastrzeżenia Prezes UOKiK dotyczyły m.in. wyłączania odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie biletów. W opinii UOKiK, niedozwolone jest arbitralne wyłączenie odpowiedzialności we wszystkich zaistniałych sytuacjach, bowiem opóźnienie może nastąpić również na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność UEFA, dlatego zdaniem Urzędu niezgodne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumenta jest ograniczanie udziału w wydarzeniu kibicom mogącym potwierdzić zakup.

UOKiK zakwestionował również postanowienie, zgodnie z którym nieprzewidziane okoliczności mogły wpłynąć na zmianę istotnych warunków umowy – czyli datę, godzinę, lokalizację meczów. Zdaniem Urzędu, organizator, nieprecyzując katalogu przypadków nieprzewidzianych okoliczności pozwala sobie na ich dowolną interpretację. Jednocześnie przyznając sobie prawo do jednostronnej zmiany umowy, również na niekorzyść konsumenta. Zgodnie z prawem zmiany mogą nastąpić tylko z ważnych, określonych jasno powodów.

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło także postanowienie obligujące konsumenta do zmiany wykupionego miejsca na stadionie, jeżeli zostanie o to poproszony, bez podania jakichkolwiek przyczyn. Zajmowane miejsce, w opinii UOKiK, jest jednym z najbardziej istotnych warunków zawartej umowy. Kwestionowane postanowienie regulaminu uprawnia organizatora do jednostronnej zmiany kontraktu bez podania przyczyny, bez przyznania kibicowi możliwości żądania odszkodowania.

Niedozwolonym postanowieniem zdaniem Urzędu była również klauzula mówiąca o tym, że spór między konsumentem a UEFA zostanie rozstrzygnięty przed sądem w Szwajcarii. Zdaniem UOKiK, właściwym powinien być sąd ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta, a nie siedzibę przedsiębiorcy.

Sąd odrzucił natomiast pozew w części dotyczącej odmowy wydania duplikatu w wypadku jego zgubienia lub kradzieży. Uwzględnił w tym argumentację strony pozwanej, że podczas tak wielkiej imprezy możliwość wydawania duplikatów mogłaby prowadzić do prób oszustwa lub malwersacji i doprowadzić do sytuacji, w której dwie osoby dysponowałyby biletem na to samo miejsce.

Oddalony został również pozew UOKiK dotyczący warunków wstępu i obecności na meczu określonych w Regulaminie Stadionu, a także prawa osoby upoważnionej przez UEFA do żądania natychmiastowego zwrotu biletu przez osoby objęte tzw. zakazem stadionowym lub stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa. Odnosząc się do pozwu UOKiK sąd podkreślił, że podczas tak dużej imprezy masowej konieczność zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa uzasadnia zastosowanie szczególnych środków, nawet, jeśli w części ograniczają prawa konsumentów.

22 czerwca sąd uznał 19 z 25 klauzul za naruszające interesy konsumentów – w tym wszystkie opisane w komunikacie. W ustnym uzasadnieniu sąd uznał, że postanowienia były niezgodne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszyły zbiorowe interesy konsumentów.

Źródło:
www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3489;
www.lex.pl/czytaj/-/artykul/me-2012-sad-warunki-sprzedazy-biletow-naruszaja-prawa-konsumentow
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka